In Procesrecht

Is uw organisatie voorbereid op de invoering van het programma KEI door de rechtspraak?

De rechtspraak legt in nauw overleg met haar ketenpartners (gerechtsdeurwaarders en de advocatuur) de laatste hand aan het in te voeren programma kwaliteit en innovatie (KEI) en de eerste pilots bij een aantal rechtbanken “draaien” al. Bedoeling is dat vanaf 1 juli 2017 alle handelsvorderingen ten overstaan van de rechtbank gaan starten met het werken op grond van de nieuwe KEI procesregels en de komende jaren volgen hoger beroep vorderingen, kanton vorderingen, verzoeken en kort geding vorderingen. Deze invoering zal dus gefaseerd plaatsvinden, uitgesmeerd over ongeveer 4 jaren. Wat houdt dat programma KEI nu eigenlijk in.

De belangrijkste speerpunten op een rij:

  • Één procesinleiding en één basisprocedure
  • Afschaffen van de verplichte betekening van het stuk dat het proces inleidt
  • Het invoeren en aanscherpen van termijnen voor proceshandelingen
  • Een vergroting van de regierol van de rechter voor het leveren van maatwerk
  • Het invoeren van een digitale procedure

De dagvaarding als zodanig verdwijnt en ook de aparte verzoekschriftprocedure zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de zogenoemde procesinleiding.

De gerechtsdeurwaarder zal niet meer verplicht ingeschakeld behoeven te worden om de procesinleiding te betekenen. Die betekeningskosten worden daarmee niet meer noodzakelijkerwijze gemaakt. De praktijk zal echter uit moeten wijzen hoe vaak we toch nog gebruik moeten maken van de gerechtsdeurwaarder bij de procesinleiding.

Termijnen van oproeping van de verwerende partij om procesrechtelijk voor de rechter te verschijnen worden verlengd. Die termijn is thans 7 dagen en wordt 14 dagen.  Het vragen van uitstel voor het indienen van processtukken, is in principe niet meer toegestaan. Ook de rechter heeft niet meer de gelegenheid om het daadwerkelijk wijzen van vonnis uit te stellen door middel van een aanhouding.

De rechter krijgt meer flexibiliteit binnen de procedure. Zo kan de rechter bijvoorbeeld tijdens een comparitie van partijen, de keuze maken om uitspraak te doen op dat moment. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze flexibiliteit afbreuk doet aan de lijdelijkheid van de rechter.

Digitaal en privacy

Tot slot, ook de wijze van procederen wordt geheel anders nu iedereen die beroepsmatig procedeert, in de toekomst verplicht wordt om digitaal te procederen. Derhalve zullen processtukken en bewijsstukken digitaal aangeleverd moeten worden en komt er uiteindelijk ook een digitaal vonnis. Het spreekt voor zich dat ICT vaardigheid en wettelijke waarborgen als ook wettelijke waarborging van privacy bij de uiterst gevoelige informatie die in procedures wordt betrokken, één van de belangrijkste aandachtspunten is bij deze digitalisering.

Vanzelfsprekend zal de praktijk moeten uitwijzen hoe deze verandering exact vorm krijgen maar vast staat dat er veel verandert. Zorg dus dat u bent voorbereid!

Voorrecht informeert uw organisatie graag over de wijze waarop u uw organisatie dient aan te passen en hoe uw medewerkers goed voorbereid te kunnen werken binnen KEI op een wijze waarbij de (privacy) belangen van cliënten, gewaarborgd blijven.

Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij mr Wouter Lem.

lem@voorrecht.com | 06 – 1896 7806

Recent Posts